szSokuban760 by Subzero Studio’s is a Dingoo compatible homebrew game.

http://www.5idoudou.net/subzeroblog/post/13.html