Guitar Fun is a Guitar Hero Clone for the Wii.

http://www.elotrolado.net/hilo_juego-guitarfun-2-8-para-wii_1052906